System Finansowo-Ksiegowy FK Legat dla Windows

System Finansowo-Księgowy służy do prowadzenia rachunkowości zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Nie wymaga zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia rachunkowości. Współpracuje z programem Środki Trwałe pod Windows.

System FK realizuje funkcje księgowości rozrachunkowo-kosztowej. Podstawowe informacje zawarte są w trzech księgach:

 • Księga główna – zawiera informacje o stanie kont syntetycznych.
 • Księga rozrachunków – zawiera stany kartotek rozrachunkowych.
 • Księga analityk nierozrachunkowych – zawiera stany kartotek analitycznych dla wcześniej zdefiniowanych grup analitycznych.

  PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU FK LEGAT:

 • Kontrola rozliczeń z kontrahentami według czasu, wartości operacji, numeru dokumentu.
 • Rejestr sprzedaży i zakupów.
 • Drukowanie rejestrów sprzedaży i zakupu już z brudnopisu.
 • Trzy stany dekretacji : brudnopis, wstępnie zatwierdzone, gdzie można już tworzyć wszystkie wydruki a jednocześnie powrócić do brudnopisu, zaksięgowane.
 • Możliwość wprowadzania dwóch analityk: rozrachunkowych (klient, pracownik) i nierozrachunkowych (np. miejsca powstawania kosztów).
 • Drukowanie deklaracji VAT, CIT-2, Rachunku Zysków i Strat, F01.
 • Automatyczne parowanie i rozliczanie kontrahentów.
 • Drukowanie monitów, potwierdzeń sald, not odsetkowych.
 • Tworzenie automatycznych przeksięgowań i zestawień.
 • Księgowość walutowa.
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych.
 • Wydruk struktury zobowiązań i należności na zadany dzień.
 • Przeliczenie bilansu na zadany dzień dla wybranych kont lub grupy kont.
 • Drukowanie przelewów.

Program Środki Trwałe pod Windows służy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Współpracuje z programem FK Legat Windows.

  PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU ŚRODKI TRWAŁE:

 • Tworzenie dokumentów przyjęcia, modernizacji, przekazania, likwidacji, inwentaryzacji.
 • Automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji metoda liniową, przyspieszoną i degresywną.
 • Automatyczna dekretacja amortyzacji i umorzenia do systemu FK Legat.
 • Możliwość amortyzacji sezonowej.
 • Możliwość ewidencji obiektów z podziałem na grupy kosztowe.
 • Tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego.
 • Tworzenie wydruku różnic inwentaryzacyjnych.
 • Zestawienia dokumentów przyjęcia, likwidacji, modernizacji i przekazania.
 • Tworzenie automatycznych przeksięgowań i zestawień.
 • Zestawienie obiektów umorzonych.
 • Wydruk planu amortyzacji na kolejne lata.
 • Program dostępny w wersji wielofirmowej.

Środki Trwałe is supported by the following editions of Windows 10 - Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. CDTS is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.